Duurzame biogrondstoffen voor toepassingen in chemische producten en kunststoffen

De vraag naar producten op basis van hernieuwbare grondstoffen stijgt. Dit sluit aan bij de bredere ontwikkeling richting een circulaire economie. Maar hoe garandeer je dat deze chemische producten en kunststoffen ook daadwerkelijk uit hernieuwbare grondstoffen zijn gemaakt die op duurzame wijze worden geproduceerd en verwerkt? Dat vraagt om heldere criteria. Daarnaast zijn de productketens van chemische producten en kunststoffen lang en kennen vele schakels. Voor de productie van chemische producten en kunststoffen worden in de diverse processtappen meerdere grondstoffen en halfproducten verwerkt tot soms complexe eindproducten. Hoe valt gecertificeerde biomassa in de keten dan nog te traceren en welke productclaim is te hanteren?

De partners in de Green Deal Groencertificaten hebben op basis hiervan een methode ontwikkeld waarmee bedrijven in de productieketen kunnen aantonen dat zij op transparante wijze duurzame biomassa verwerken. Afnemers kunnen erop vertrouwen dat deze kunststoffen en chemische producten bijdragen aan de duurzame transitie van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen.

Theo Stijnen, Directeur PlasticsEurope-Nederland
BASF creeert al meer dan 150 jaar chemie: dit zijn zowel innovatieve oplossingen maar ook baanbrekende processen voor een duurzame toekomst. Samen met onze Green Deal partners kunnen we nu ook in Nederland via een transparant proces op vraag van de klant fossiele grondstoffen laten vervangen door gecertificeerde biomassa, zonder hierbij de producteigenschappen te veranderen. Zo dragen we samen met onze klanten bij aan de uitbouw van een circulaire economie met minder CO2 uitstoot: daar gaan we voor!
Erik de Ruijter, Directeur Beleid en Advies
“De ledenbedrijven en NRK kozen in 2000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sindsdien zijn vele stappen gezet naar wat wij nu ‘de circulaire economie’ noemen. Maar, we zijn er nog lang niet (zie de Kansenkaart 2030). We streven naar de inzet van veel meer biomassa in de productie van kunststof producten. Producten die aan steeds meer en hogere kwaliteitseisen van klanten moeten en kunnen voldoen. Daarom is het Groencertificaat zo waardevol: het waarborgt de inzet van biomassa in hoogwaardiger producten waardoor tevreden gebruikers bijdragen aan behoud van grondstoffen en verlaging van CO2 uitstoot.”
Reinier Gerrits, Hoofd Energie en Klimaat
“De VNCI heeft recent in haar streefbeeld 2030 opnieuw haar ambitie uit de Routekaart chemie 2030 bevestigd om in 2030 15% hernieuwbare grondstoffen te gebruiken. Hiervoor moet nog veel gebeuren op het gebied van technologie ontwikkeling en ondersteunend beleid. Met deze green deal werkt de VNCI samen met de andere deelnemers aan een van de randvoorwaarden om in het verduurzamen van grondstoffengebruik in de chemie een belangrijke stap te zetten.”
Dessa Langevoort , hoofd communicatie en public relations van BASF
BASF creeert al meer dan 150 jaar chemie: dit zijn zowel innovatieve oplossingen maar ook baanbrekende processen voor een duurzame toekomst. Samen met onze Green Deal partners kunnen we nu ook in Nederland via een transparant proces op vraag van de klant fossiele grondstoffen laten vervangen door gecertificeerde biomassa, zonder hierbij de producteigenschappen te veranderen. Zo dragen we samen met onze klanten bij aan de uitbouw van een circulaire economie met minder CO2 uitstoot: daar gaan we voor!
Bert Bosman, technical manager energy & sustainability bij SABIC
SABIC heeft een ambitieus duurzaamheidsprogramma met daarin scherpe targets op het gebied van energie, broeikasgassen, water er afval. We kijken naar onze eigen processen, maar ook naar onze grondstoffen en producten. Verduurzaming van de volledige productketen, van grondstof tot product, kan enorm profiteren van een transparant certificeringssysteem zoals vormgegeven in deze Green Deal. We zijn blij met het behaalde resultaat en deze mooie website.
Green deal partner aan het woord

Deze Green Deal wordt o.a. mogelijk gemaakt door