Privacyverklaring Greendeal-Groencertificaten.nl

Versie: 1.0 13-09-2018

Algemeen:
Federatie NRK, gevestigd aan Loire 150, 2491 AK Den Haag, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.greendeal-groencertificaten.nl Loire 150, 2491 AK Den Haag 070-4440660

Dhr. E. de Ruijter is de Functionaris Gegevensbescherming van Greendeal Groencertificaten. Hij is te bereiken via deruijter@nrk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Greendeal-groencertificaten.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam (voor zover door u verstrekt);
– Functie (voor zover door u verstrekt);
– Adresgegevens (voor zover door u verstrekt);
– Telefoonnummer (voor zover door u verstrekt);
– E-mailadres (voor zover door u verstrekt);
– IP-adres (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
– Gegevens over uw activiteiten op onze website (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
– Internetbrowser en apparaat type (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
– Greendeal-groencertificaten.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
– Greendeal-groencertificaten.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Greendeal-groencertificaten.nl verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Gebruik van uw gegevens
Greendeal-groencertificaten.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het verstrekken van informatie aan derden;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of magazine e.d. aan leden en derden (voor zover u zich daarvoor heeft opgegeven);
– U te kunnen benaderen via telefoon of e-mail of anderszins indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (voor zover u zich daarvoor heeft opgegeven);
– Om goederen en diensten e.d. bij u af te leveren (voor zover u zich daarvoor heeft opgegeven);
– Om uw facturen te sturen en uw betaling af te handelen (voor zover dit van toepassing is);
– U uit te nodigen voor vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen, beurzen en seminars e.d.

Geautomatiseerde besluitvorming
Greendeal-groencertificaten.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Greendeal-groencertificaten.nl bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn vergaard.
Dit betekent dat wij de gegevens bewaren zolang u een relatie heeft met Greendeal Groencertificaten. De financiële en administratieve gegevens worden bewaard zolang dit wettelijk verplicht is.
Ledenlijsten, deelnames aan bijeenkomsten , seminars, vergaderingen etc. komen in een historisch archief.

Gezamenlijke database
Greendeal-groencertificaten.nl verwerkt uw persoonsgegevens in een gezamenlijke database met de andere bij de NRK aangesloten verenigingen en stichtingen. Hiervoor is een regeling opgesteld waarin de verantwoordelijkheden en verplichtingen over o.a. beveiliging en vertrouwelijkheid zijn beschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Greendeal-groencertificaten.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met organisaties die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Greendeal-groencertificaten.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Greendeal-groencertificaten.nl  uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Greendeal-groencertificaten.nl geeft uw gegevens niet door naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte en de VS.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Federatie NRK gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Zo wordt o.a. gebruik gemaakt van een firewall.
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan derden die door ons worden ingeschakeld.

Websites, sociale media etc. van derden
Op onze website zijn links naar derden opgenomen. Greendeal-groencertificaten.nl draagt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze deden te lezen.

Foto’s, video’s etc.
Op door Greendeal-groencertificaten.nl georganiseerde bijeenkomsten, evenementen, vergaderingen etc. kunnen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beeld- en/of geluidsopnamen kunnen door ons worden gepubliceerd op websites, sociale media, nieuwsbrieven, tijdschriften etc. Door een bijeenkomst, evenement, vergaderring etc. te bezoeken stemt u in met publicatie van de daar gemaakte beeld- en/of geluidsopname.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Greendeal-groencertificaten.nl en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar deruijter@nrk.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit

Greendeal-groencertificaten.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Greendeal-groencertificaten.nl behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

U kunt uw vragen en/of opmerkingen per mail sturen naar groencertificaten@rvo.nl